Grote winsten, kleine risico's

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk worden vastgesteld. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voortkomend op de documenten van de koper.

Artikel 2: Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

Offertes zijn steeds indicatief en de overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening door de klant met de vermelding “voor akkoord” en na schriftelijke bevestiging door Mr. Market bvba

De klant erkent door het plaatsen van een bestelling voldoende te zijn ingelicht door Mr. Market bvba of hoe dan ook voldoende op de hoogte te zijn dat de bestelde diensten en/of producten overeenstemmen met zijn noden en zijn verwachtingen. De aansprakelijkheid dienaangaande rust volledig bij de klant.

Artikel 3: Levering en betaling

Leverings – en uitvoeringstermijnen worden enkel gegeven bij wijze van inlichting en kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding.

Eigendomsoverdracht vindt pas plaats na volledige betaling door de koper, tenzij de goederen door de koper of derden reeds verbruikt zijn.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard dan ook, dient om geldig te zijn door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekend gemaakt aan Mr. Market bvba en dit per aangetekende brief. Na deze termijn, worden de goederen geacht aanvaard te zijn.

De eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen in geen geval als voorwendsel worden aangewend om de betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Facturen zijn contant betaalbaar.

Het gebrek aan geschreven protest binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Indien de aanvaarde factuur op de vervaldag nog niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.

Elke laattijdige betaling door de klant geeft Mr. Market bvba tevens recht op een schadebeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR.

Alle verdere kosten als gevolg van het afdwingen van betaling, de uitvoering van de overeenkomst of de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de klant gedragen worden.

Artikel 4: Garantie en aansprakelijkheid

De klant moet Mr. Market bvba onmiddellijk informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met deze overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen Mr. Market bvba door de klant of door een derde.

In geen geval is Mr. Market bvba aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële schade, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen tengevolge van gerechtelijk procedures ingesteld door eventuele derden tegen de klant.

De aansprakelijkheid voor het behoorlijk gebruik van het product, overeenkomstig de specificaties, de documentatie en de instructies van Mr. Market bvba is volledig voor rekening van de klant.

Mr. Market bvba kan enkel en alleen aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade uit de in met haar gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet geschreven verplichtingen en dit voor maximaal het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 5: Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op de websites of producten aangebracht door Mr. Market bvba vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Het is strikt verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mr. Market bvba om kopieën, vertalingen, bewerkingen, aanpassingen, wijzigingen, herverpakkingen, van het geheel of van een gedeelte van de producten, in welke vorm of op welke manier dan ook, te doen.

Mr. Market bvba behoudt zich het recht toe tegen elke voornoemde inbreuk burgerrechtelijke vervolging in te stellen of een strafklacht in te dienen.

Artikel 6: Verkoop op afstand

Indien de klant consument is en de on-line aankoop van producten geschiedt voor niet-beroepsmatige doeleinden, wordt de koopovereenkomst onderworpen aan de dwingende bepalingen van toepassing op de verkopen op afstand.

Alle bepalingen van huidige algemene voorwaarden die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van toepassing op verkopen op afstand, zullen geen uitwerking krijgen, zonder evenwel de overige bepalingen komen te vervallen.

De consument beschikt in dat geval over een bedenktermijn van 7 dagen om de overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, waarna de overeenkomst definitief verbindend wordt in al haar onderdelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

U hebt recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.
De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van de dienstenovereenkomst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend, terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen nadat hij de verkoper informeerde naar het opgegeven adres op de contactpagina.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen met betrekking tot deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

Heeft u zich ook
afgevraagd
waarom particulieren
bijna altijd geld verliezen...
terwijl anderen consistent
miljarden opbouwen
op de beurs?

Dan is dit de belangrijkste
brief die u dit jaar zal lezen!

Download Rapport

We gebruiken uw e-mail adres enkel om dit rapport te sturen. Wij haten spam net zoveel als u doet!